Algemene Leveranciersvoorwaarden (versie 4.0)  

1.            Definities

Aanbieding: een aanbod aan de Gebruikers middels een Advertentie, inhoudende een specifieke combinatie van een Product of Dienst tegen bepaalde condities;

Aanleverspecificaties: de door Mediahuis aan de Leverancier bekend te maken voorschriften ten aanzien van (de aanlevering van) Advertentiematerialen;

Additionele producten of diensten: producten en/of diensten die geen onderdeel uitmaken van de Aanbieding, maar die na de totstandkoming van de Transactie en in het kader van de uitvoering daarvan door de Leverancier rechtstreeks aan de Afnemer worden aangeboden;

Advertentie: een reclame-uiting inhoudende een Aanbieding die bestemd is voor plaatsing op een Website;

Advertentiematerialen: alle door de Leverancier aan Mediahuis aangeleverde materialen en informatie voor het opstellen van een Advertentie;

Afnemer: de Gebruiker die via de Website een Product of Dienst afneemt;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveranciersvoorwaarden;

Directe Verkoop: de Leveringsovereenkomst waarbij Mediahuis Producten of Diensten bij Leverancier afneemt uitsluitend op basis van reeds aangegane Transacties;

Dropshipment: de rechtstreekse aflevering van een Product bij de Afnemer door de Leverancier, zonder tussenkomst van de Fulfilment Partner;

Fulfilment Partner: de door Mediahuis aangewezen partij voor het afhandelen/verwerken van Transacties, waaronder het in ontvangst nemen van de Producten van de Leverancier en de verzending aan de Afnemers;

Gebruiker: een gebruiker van de Website;

Gegevens: de via de Website en anderszins verkregen (persoons-)gegevens, transactiegegevens en/of consumentenprofielen van Gebruikers en Afnemers;

Geldigheidsduur: de termijn waarbinnen een Afnemer door middel van een Transactie gebruik kan maken van de betreffende Aanbieding;

Inkoop: de Leveringsovereenkomst waarbij Mediahuis Producten of Diensten bij Leverancier afneemt om deze vervolgens door te verkopen aan Afnemers;

Leverancier: de partij die met Mediahuis een Leveringsovereenkomst aangaat, bij Mediahuis een Offerte aanvraagt dan wel indient, dan wel daartoe met Mediahuis op enigerlei wijze in contact treedt;

Leveringsovereenkomst: de tussen Mediahuis en de Leverancier gesloten overeenkomst die betrekking heeft op een of meerdere Aanbiedingen;

Mediahuis: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Mediahuis E-commerce B.V., gevestigd en kantoorhoudend op de Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam;

Nieuwsbrief: de door Mediahuis te versturen e-mailnieuwsbrief waarin de Aanbieding van de Leverancier kan worden opgenomen;

Offerte: iedere vorm van aanbod gedaan door een Leverancier aan Mediahuis dan wel door Mediahuis aan een Leverancier, waaronder begrepen maar niet beperkt tot prijsopgaven, en (mondelinge) toezeggingen;

Producten of Diensten: de in een Advertentie genoemde producten respectievelijk diensten of een voucher die recht geeft op een product respectievelijk dienst of een kortingscode of bon waarmee producten respectievelijk diensten met korting gekocht kunnen worden;

Retour: een door een Afnemer binnen de herroepingstermijn geannuleerde Transactie;

Transactie: de koopovereenkomst tussen Mediahuis en Afnemer die wordt gesloten via de Website, op basis waarvan Afnemer een Product en/of Dienst van de Leverancier afneemt;

Website: de website(s) waarop door Mediahuis de Advertentie plaatst, zoals, maar niet beperkt tot, www.groupdeal.nl en webshop.telegraaf.nl.

 

 

2.            Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op en maken integraal onderdeel uit van alle Offertes en Leveringsovereenkomsten, ongeacht de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.

 

2.2         Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Mediahuis en de Leverancier.

 

2.3         Eventuele algemene voorwaarden van de Leverancier zijn niet van toepassing, tenzij deze door Mediahuis uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

2.4         In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Leveringsovereenkomst prevaleert het bepaalde in de Leveringsovereenkomst.

 

2.5         Mediahuis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van wijzigingen gedurende de looptijd van een Leveringsovereenkomst zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Leverancier worden toegestuurd. Indien sprake is van materiële wijzigingen die tot gevolg hebben dat van de Leverancier in redelijkheid niet gevergd kan worden de Leveringsovereenkomst ongewijzigd in stand te houden, is de Leverancier gerechtigd de Leveringsovereenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een termijn van één maand. De oude versie van de Algemene Voorwaarden blijft alsdan tot de einddatum van de Leveringsovereenkomst van kracht.

 

 

3.            Offertes

3.1         Elke Offerte door Mediahuis aan een Leverancier geldt als een vrijblijvend aanbod.

 

3.2         Onverminderd andere wijzen waarop de Leveringsovereenkomst tot stand kan komen, is de Leverancier aan de Leveringsovereenkomst gebonden zodra hij deze ondertekend retour heeft gestuurd aan Mediahuis.

 

 

4.            Advertentie en Aanbieding

4.1         De Leverancier garandeert dat zowel de Advertentie als de Aanbieding:

i              voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en/of andere toepasselijke voorschriften, waaronder onder andere begrepen de Nederlandse Reclame Code en het Burgerlijk Wetboek;

ii             niet misleidend is, strijdig is met de waarheid, maatschappelijke normen en waarden, de goede smaak en fatsoen, de openbare orde en/of de goede zeden;

iii            geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendomsrechten) van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten en databankrechten.

 

4.2         De Leverancier dient het Advertentiemateriaal aan te leveren conform de geldende Aanleverspecificaties. De Leverancier garandeert dat het Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan Mediahuis of derden. De Leverancier staat er tevens voor in dat hij bij aanlevering van Advertentiemateriaal geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de Website kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de Website onevenredig zwaar belasten. De Leverancier zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediahuis aan het Advertentiemateriaal geen cookies en/of vergelijkbare technieken toevoegen.

 

4.3         De Leverancier garandeert dat de Advertentie een correcte, volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten bevat, alsmede van de eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op het afnemen van het betreffende Product/Dienst. Dergelijke voorwaarden mogen niet in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden zijn. De Leverancier zal in de Advertentie geen merknamen opnemen anders dan de merknaam van het Product dat of de Dienst die wordt aangeboden. De omschrijving in de Advertentie is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de Aanbieding door de Gebruiker mogelijk te maken. In de Advertentie opgenomen afbeeldingen dienen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of Diensten te geven.

 

4.4         Mediahuis is naar eigen inzicht en al dan niet in verband met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Nederlandse Reclame Code en het Burgerlijk Wetboek, bevoegd om nadere voorschriften te stellen ten aanzien van de Advertentie en/of de Aanbieding.

 

 

5.            Plaatsing Advertentie

5.1         Na ontvangst van het Advertentiemateriaal plaatst Mediahuis de Advertentie op de Website. Mediahuis bepaalt daarbij zelf de verkoopprijs van de Aanbieding.

 

5.2         Iedere opgave, hetzij mondeling hetzij schriftelijk (al dan niet digitaal), door Mediahuis ten aanzien van de plaats op de Website en het tijdstip van plaatsing van een Advertentie, geldt als een indicatie en de Leverancier kan daar geen rechten aan ontlenen.

 

5.3         Indien de plaatsing van een Advertentie om welke reden dan ook niet op de oorspronkelijk vastgestelde datum kan plaatsvinden, zal Mediahuis, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige als gevolg van de verschuiving ontstane schade, en met inachtneming van eventuele rechten van derden, zich inspannen om de Advertentie op een andere, gelijkwaardige datum en plaats op de Website te plaatsen.

 

5.4         Indien Mediahuis redelijkerwijs van mening is dat de Advertentie en/of het Advertentiemateriaal in strijd is met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden of anderszins de belangen van Mediahuis of van haar overige leveranciers schaadt, is Mediahuis gerechtigd de plaatsing van de Advertentie op te schorten. Mediahuis zal in dat geval de Leverancier hierover informeren, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven de Advertentie en/of het Advertentiemateriaal aan te passen. Indien de aangepaste Advertentie en/of het Advertentiemateriaal naar oordeel van Mediahuis nog steeds niet voldoet, is Mediahuis gerechtigd de Leveringsovereenkomst met betrekking tot de betreffende Aanbieding te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Mediahuis is dan gerechtigd door Mediahuis in redelijkheid vastgestelde annuleringskosten aan de Leverancier in rekening te brengen, tot een maximum van € 5.000,-.

 

5.5         Mediahuis bepaalt zelf welke kanalen door haar worden ingezet om op de Website geplaatste Advertenties te promoten; de Leverancier kan hier geen invloed op uitoefenen en kan geen rechten ontlenen aan eerdere plaatsingen.

 

 

6. Levering

6.1         Indien sprake is van Directe Verkoop bepaalt Mediahuis per Aanbieding of de levering van het betreffende Product aan de Afnemer door de Fulfilment Partner plaatsvindt, of door de Leverancier zelf via Dropshipment. In geval van Dropshipment zal Leverancier de verzendgegevens, waaronder begrepen de track & trace code en url van het pakket, op de dag van verzending van een Product aanmelden in de door Mediahuis ter beschikking gestelde Dropbox folder.

 

6.2         Indien sprake is van Inkoop levert de Leverancier de Producten altijd bij de Fulfilment Partner.

 

6.3         Indien de Leverancier levert via Dropshipment staat hij ervoor in dat de Producten binnen de gestelde termijn zoals aangegeven in de Leveringsovereenkomst en conform de in de Advertentie genoemde voorwaarden geleverd worden aan de Afnemers.

 

6.4         Indien de Leverancier de Producten aan een Fulfilment Partner levert, staat hij ervoor in dat de Producten op de door Mediahuis en/of de Fulfilment Partner aangegeven uiterlijke leverdatum geleverd zijn bij de Fulfilment Partner.

 

6.5         De termijnen genoemd in artikel 6.3 en 6.4 zijn fatale termijnen. Afwijking van deze termijnen is uitsluitend mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Mediahuis. Indien levering binnen de overeengekomen termijn niet mogelijk is, zal de Leverancier dit minimaal 24 uur voor de uiterste leverdatum van de deal melden aan Mediahuis (fulfilment@mediahuis.nl) en daarbij een voorstel doen voor een nieuwe leveringstermijn. Als dit vaker dan drie keer gebeurt per kalenderjaar dan is Mediahuis gerechtigd om per keer €150,- rectificatiekosten in rekening te brengen.

 

6.6         In geval van levering via de Fulfilment Partner zal de Leverancier:

i de levering tenminste 24 uur van tevoren aanmelden bij de Fulfilment Partner, waarbij het aantal Producten, de productomschrijving, de EAN-code en de levertijd (tijdsblok van 4 uur) zal worden aangegeven;

ii een pakbon verstrekken bij iedere levering;

iii de Producten voorzien van een (unieke) barcode (EAN13 / UPC / EAN128 of gelijkwaardig). Wanneer een Aanbieding bestaan uit meerdere Producten, zullen de Producten samengevoegd in een pakket worden aangeleverd en voorzien van een (unieke) barcode;

iv op de buitenzijde van een collo c.q. een pallet duidelijk aangeven welke Producten erin zitten (type en aantal).

Indien de levering niet aan de voormelde eisen voldoet, geldt de betreffende levering als niet geleverd zolang deze niet door de Fulfilment Partner kan worden ingeslagen door de gebreken in de verstrekte informatie.

 

 

7.            Garanties

7.1         De Leverancier garandeert dat de aan de Afnemer te leveren Producten en/of Diensten, alsmede de producten en/of diensten die kunnen worden verkregen met een Product bestaande uit een voucher, kortingscode of –bon:

i overeenkomen met de Aanbieding;

ii voldoen aan de in de Aanbieding vermelde specificaties;

iii voldoen aan hetgeen de Afnemer redelijkerwijs van het betreffende Product c.q. de betreffende Dienst mag verwachten;

iv voldoen aan de op de datum van de totstandkoming van de Transactie toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien dit is overeengekomen, staat de Leverancier er tevens voor in dat de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.

 

7.2         Mocht een door de Leverancier geleverd Product of Dienst niet voldoen aan de in artikel 7.1 genoemde voorwaarden, dan zal de Leverancier ervoor zorgdragen dat het Product en/of de Dienst binnen een termijn van maximaal twee (2) weken op kosten van de Leverancier vervangen of gerepareerd wordt, dan wel het ontbrekende alsnog geleverd. Indien vervanging, reparatie of levering van het ontbrekende niet mogelijk is, dan wel indien Afnemer in plaats daarvan de Transactie wenst te ontbinden, zal de Leverancier het door Mediahuis ter zake betaalde bedrag inclusief verzend- en retourkosten plus eventuele aanvullende kosten vergoeden aan Mediahuis. De Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten die Mediahuis maakt ter zal van een dergelijke tekortkoming.

 

7.3         De Leverancier garandeert:

I              dat hij aan de te leveren Producten geen advertentiemateriaal zal toevoegen; en

ii             dat hij zonder voorafgaande toestemming van Mediahuis geen Additionele producten of diensten zal aanbieden;

iii            dat hij de Gegevens van Afnemers niet verder zal verwerken dan nodig, voor de levering van de Producten en/of Diensten. Het is de Leverancier derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om Afnemers per e-mail, telefonisch of anderszins te benaderen met commerciële berichten, tenzij de betreffende Afnemer de Leverancier daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, een en ander conform de daarvoor geldende wettelijke eisen.

 

7.4         Een door de Leverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Mediahuis en/of de Afnemer tegenover de Leverancier kunnen doen gelden.

 

 

8.            Leveringsvoorwaarden en klachten

8.1         Mediahuis verleent haar diensten aan haar Gebruikers conform de Algemene Leveringsvoorwaarden Mediahuis die van toepassing zijn op alle Transacties. De Leverancier kan geen rechten ontlenen aan deze leveringsvoorwaarden. Mediahuis zal ten aanzien van de Transacties de toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen. Daaronder valt in ieder geval ook het herroepingsrecht dat de Afnemer toekomt op grond van de wet.

 

8.2         Gebruikers kunnen bij de klantenservice van Mediahuis terecht met vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van Advertenties, Aanbiedingen, Transacties en/of geleverde Producten of Diensten. Mediahuis zal eenvoudige klachten, claims of vragen zelf afhandelen. De Leverancier zal haar volledige medewerking verlenen aan het oplossen dan wel afwikkelen van klachten en claims van Gebruikers ter zake van de Advertentie, Aanbieding, Transactie en/of geleverde Producten of Diensten en zal binnen een termijn van één (1) werkdag reageren op eventuele vragen van de klantenservice van Mediahuis. Indien een klacht of een claim die toe te rekenen is aan Leverancier niet op eenvoudige wijze door Mediahuis naar behoren opgelost kan worden, dient de Leverancier deze klacht zelf op te lossen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Leverancier vrijwaart Mediahuis alsdan zowel in als buiten rechte voor aanspraken van de Afnemer in verband met de betreffende klacht.

 

9.            Betaling en retournering

9.1         Indien sprake is van Inkoop zal Mediahuis zorgdragen voor betaling van het aan de Leverancier verschuldigde bedrag binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Mediahuis heeft gedurende onbepaalde tijd het recht om (resterende) voorraad van het Product zonder opgave van reden(en) te retourneren, tegen terugbetaling door Leverancier van de waarde van de retour gezonden Producten.

 

9.2         Bij levering aan de Fulfilmentpartner zal Mediahuis aan Leverancier wekelijks een overzicht verstrekken van de actuele voorraad en omloopsnelheid van het Product. Voor de opslag van voorraad van het Product bij de Fulfilmentpartner brengt Mediahuis kosten in rekening. Deze kosten zijn te raadplegen via https://groupdeal.nl/voorraad-en-opslag . Dit geldt niet als Leverancier klant is bij de Fulfilmentpartner van Mediahuis en voorraadkosten rechtstreeks door Fulfilmentpartner bij Leverancier in rekening worden gebracht. In geval van Producten die Mediahuis bij Fulfilmentpartner op voorraad en in consignatie heeft geldt dat Leverancier deze op zijn verzoek teruggestuurd kan krijgen. Mediahuis brengt voor het terugsturen van consignatieproducten kosten in rekening. Deze kosten zijn te raadplegen via https://groupdeal.nl/voorraad-en-opslag

 

9.3         Producten die Mediahuis conform het bepaalde in artikel 10.3 in consignatie heeft, worden rechtstreeks door de Afnemer Retour gezonden naar de Leverancier. Leverancier zal een Retour binnen twee (2) werkdagen aanmelden in de Dropbox folder die Mediahuis hiervoor ter beschikking heeft gesteld. De inkoopwaarde en retourwaarde van de Producten of Diensten zijn ten alle tijde gelijk aan de afgesproken inkoopprijs op het moment van Transactie.

 

9.4         Indien sprake is van Directe Verkoop verstrekt Mediahuis de Leverancier een maandelijks overzicht met het te factureren bedrag van de voorafgaande maand, lopende van de eerste tot de laatste dag van die maand op basis van events die in die maand plaatsvonden. In het overzicht zijn de inkoopwaarde van verzonden, nagezonden en geretourneerde Producten of Diensten en, indien van toepassing, Dropshipment- en voorraadkosten opgenomen.

 

9.5         Indien sprake is van Directe Verkoop zal Leverancier Mediahuis een factuur sturen, gebaseerd op het maandoverzicht en inclusief alle kostenposten (inkoopwaarde van verzonden, nagezonden en geretourneerde Producten of Diensten en, indien van toepassing, Dropshipment- en voorraadkosten) die op het maandoverzicht vermeld staan. Als de gegevens van de Leverancier afwijken van de gegevens die vermeld staan in het maandoverzicht, dan zal Leverancier dit verschil voor het verzenden van de factuur bespreken met de category managers om overeenstemming te bereiken over het te factureren bedrag. Mediahuis zal zorgdragen voor betaling van het aan de Leverancier verschuldigde bedrag binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.

 

9.6         Mediahuis is jegens de Leverancier gerechtigd alle door Mediahuis aan de Leverancier verschuldigde bedragen met door de Leverancier aan Mediahuis op enig moment of in de toekomst nog verschuldigde bedragen te verrekenen. Voor zover door de Leverancier aan Mediahuis verschuldigde bedragen niet door Mediahuis kunnen worden verrekend zal Mediahuis deze bedragen aan de Leverancier factureren en de Leverancier zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum voldoen.

 

 

10.         Eigendom en risico Producten

10.1      Indien sprake is van Inkoop gaat de eigendom op Producten over op Mediahuis op het moment van aflevering van de Producten bij de Fulfilment Partner of het moment van betaling van de betreffende Producten door Mediahuis, welk moment eerder komt.

 

10.2      Indien sprake is van Directe Verkoop gaat de eigendom op Producten rechtstreeks over van Leverancier op de Afnemer op het moment van aflevering van het Product bij de Afnemer (ongeacht of aflevering plaatsvindt middels Dropshipment of via de Fulfilment Partner). Mediahuis wordt derhalve nooit eigenaar van deze Producten.

 

10.3      Bij levering aan de Fulfilment Partner, gaat het risico op de Producten over op Mediahuis op het moment van aflevering, ongeacht of sprake is van Inkoop of Directe Verkoop. Ten aanzien van de Producten die Mediahuis c.q. de Fulfilment Partner onder zich houdt en die eigendom zijn van de Leverancier (conform het bepaalde in artikel 10.2), zal Mediahuis zich als goed huisvader gedragen. Mediahuis heeft ter zake van deze Producten een verzekering afgesloten.

 

 

11.         Persoonsgegevens

11.1      De Gegevens worden door Mediahuis vastgelegd in een database. De eigendoms-, gebruiks- en exploitatierechten van deze database liggen volledig bij Mediahuis.

 

11.2      Mediahuis zal de Gegevens verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

11.3      Voor zover de Leverancier in het kader van de uitvoering van een Transactie Gegevens van Afnemers tot zijn beschikking krijgt, treedt de Leverancier ten aanzien van de Gegevens – voor zover het persoonsgegevens betreft – op als verwerker in de zin van de AVG en verplicht zich jegens Mediahuis tot al hetgeen waartoe een verwerker van Persoonsgegevens verplicht is op grond van de AVG.

 

11.4      Leverancier verbindt zich ten aanzien van deze Gegevens:

i              de Gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de Transactie en uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van Mediahuis te verwerken. Het is de Leverancier uitdrukkelijk niet toegestaan de Gegevens voor andere doeleinden te verwerken, waaronder mede verstaan het benaderen van de Afnemers via deze Gegevens (anders dan levering van het bestelde Product/Dienst);

ii             de Gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden (anders dan sub-verwerkers welke gehouden zijn aan dezelfde of gelijkwaardige verplichtingen als in dit artikel) door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediahuis. Leverancier blijft onverminderd verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van dit artikel;

iii            de Gegevens niet te (laten) verwerken in landen buiten de Europese Unie, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door Mediahuis;

iv de ontvangen Gegevens binnen twee (2) maanden na ontvangst van de Gegevens te vernietigen, voor zover hij deze niet op grond van een wettelijke bewaarplicht dient te bewaren;

v             passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatige verwerking. Leverancier dient op verzoek van Mediahuis de genomen maatregelen te overleggen;

vi            desgevraagd Mediahuis bijstand te verlenen bij het vervullen van de plicht om verzoeken tot uitoefening van rechten van betrokkenen in de zin van de AVG te beantwoorden;

vii           Mediahuis onmiddellijk te informeren en een rapport te verstrekken indien Leverancier weet of vermoedt dat er sprake is van onbevoegd gebruik, een veiligheidsincident of een datalek met betrekking tot Gegevens (als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG) en samen te werken met Mediahuis om zo nodig deze Gegevens terug te krijgen, betrokkenen te informeren en verder onbevoegd gebruik, verspreiding of openbaarmaking te voorkomen.

 

11.5      Leverancier vrijwaart Mediahuis en Mediahuis Nederland B.V. (als verwerkingsverantwoordelijke) voor aanspraken en boetes van derden die voortvloeien uit een schending door Leverancier van het bepaalde in dit artikel, dan wel de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

11.6      Mediahuis is gerechtigd de nakoming door de Leverancier van het in dit artikel bepaalde op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te (doen) controleren. De kosten van een dergelijke controle komen voor rekening van Mediahuis, tenzij uit de controle blijkt dat de Leverancier het bepaalde in dit artikel niet juist en/of volledig is nagekomen, in welk geval de kosten voor rekening van de Leverancier komen.

 

 

12.         Exclusiviteit

12.1      De Leverancier zal de Aanbieding exclusief via Mediahuis doen en zal dezelfde, of nagenoeg dezelfde Aanbieding gedurende de Geldigheidsduur niet ook via (online of offline) kanalen van derde(n) doen.

 

12.2      Mediahuis verleent de Leverancier geen exclusiviteit ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden Producten of Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Mediahuis is vrij om naar eigen inzicht advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats op de Website te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

 

13.         Aansprakelijkheid

13.1      De Leverancier is volledig aansprakelijk voor en vrijwaart Mediahuis zowel in als buiten rechte van alle schade en kosten (inclusief proceskosten, kosten voor juridische bijstand, rente en annuleringskosten) die voortvloeien uit enige tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst, waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden.

 

13.2      De Leverancier is volledig aansprakelijk voor en vrijwaart Mediahuis zowel in als buiten rechte jegens derden, waaronder maar niet beperkt tot Afnemers, van iedere vorm van (product-)aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met de aangeboden Producten en/of Diensten. Deze aansprakelijkheid en vrijwaring zijn tevens van toepassing ten aanzien van Additionele producten en/of diensten.

 

13.3      Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Mediahuis jegens de Leverancier beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal een bedrag gelijk aan de totale marge die Mediahuis, in verband met de Aanbieding waarop de tekortkoming betrekking heeft, ontvangt.

 

13.4      Aansprakelijkheid van Mediahuis voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, uitgesloten.

 

13.5      In afwijking van het voorgaande geldt ten aanzien van Producten die Mediahuis conform het bepaalde in artikel 10.3 in consignatie heeft, dat de aansprakelijkheid van Mediahuis te allen tijde beperkt is tot het door de verzekering uit te keren bedrag.

 

 

14.         Tussentijdse beëindiging Leveringsovereenkomst

14.1      Iedere partij heeft het recht de Leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen indien de wederpartij:

i              faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;

ii             surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling wordt verleend;

iii            geconfronteerd wordt met een executoriaal beslag op essentiële onderdelen van diens bedrijfsvoering die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van de Leveringsovereenkomst;

iv            wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan.

Het voorgaande laat onverlet het recht van de beëindigende partij op schadevergoeding.

 

 

15.         Overige bepalingen

15.1      Het is de Leverancier zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mediahuis niet toegestaan enig (beeld-)merk van Mediahuis en/of haar groepsvennootschappen op welke wijze dan ook te gebruiken. Een gegeven toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

 

15.2      Tenzij expliciet anders overeengekomen, zijn partijen niet gerechtigd de uit de Leveringsovereenkomst voortvloeiende rechten of verplichtingen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, te vervreemden of te bezwaren. Voorgaande is niet van toepassing voor overdracht van (de rechten en/of verplichtingen uit) de Leveringsovereenkomst door Mediahuis aan een groepsvennootschap.

 

15.3      Het niet of niet tijdig uitoefenen van een uit de Leveringsovereenkomst voortvloeiend recht kan niet worden beschouwd als een afstand van dat recht.

 

15.4      Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de niet-verbindende bepaling Mediahuis, in overleg met de Leverancier, een nieuwe bepaling zal vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de niet-verbindende bepaling overeenkomen.

 

 

16.         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1      Op deze Algemene Voorwaarden en alle Offertes en Leveringsovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

16.2      Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Offerte, Leveringsovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, uitsluitend zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.